CatalanEnglishGermanSpanish

El servei d´inserció laboral de PREDIF Illes Balears analitza el creixement de l´ocupació de persones amb discapacitat a Balears

Seguirà les Balears liderant el creixement de contractacions de persones amb discapacitat també el 2023?

Segons les dades de l’informe de la Fundació Randstad, el 2022 les Balears van liderar el creixement de contractacions de persones amb discapacitat a Espanya. Es van signar un 33% més de contractes que el 2021, cosa que representa una xifra catorze vegades superior a la mitjana nacional, que va ser d’un 2.3%. Aquesta situació va posicionar Balears com la comunitat autònoma líder en la contractació amb discapacitat a Espanya durant el 2022.

Roberto Nello, responsable del servei d’inserció laboral de la plataforma PREDIF a les Balears, ha qualificat aquestes dades com a “molt positives”. Destaca que és un creixement a l’alça en comparació dels anys previs a la pandèmia, amb una millora del 7%. Tot i que s’espera veure com evoluciona la temporada 2023, aquestes xifres ressalten del treball realitzat per entitats socials com PREDIF a l’àmbit de la inclusió social, en el qual també participen empreses i l’administració pública.

Això no obstant, és important esmentar alguns detalls rellevants en aquesta millora. En primer lloc, el motiu més gran d’aquest creixement s’atribueix a la Reforma Laboral realitzada fa un any i mig, fet que implica un creixement de l’ocupabilitat que està associat al mercat de treball ordinari i no tant a una millora específica en l’àmbit de la discapacitat en si. En segon lloc, es destaca que el sector serveis és un dels que més persones amb discapacitat empra i que molts d’aquests contractes indefinits són fixos discontinus. A nivell nacional, aproximadament un de cada quatre contractes entra en aquesta categoria.

Al marge d’aquests aspectes a considerar, s’emfatitza l’avenç en la normalització de la discapacitat i l’accés a l’ocupació per a aquells que en tenen. Es reconeix que queda molta feina per fer, però es percep una major sensibilització a les empreses en comparació amb fa una dècada, quan hi havia més desconfiança cap a la contractació de persones amb discapacitat.

QUI SON PREDIF-IB?

Instituïda el 1996 com a entitat sense ànim de lucre, PREDIF representa i realitza programes a favor de més de cent mil persones amb discapacitat física a tot Espanya. Promouen accions en benefici de totes les persones amb discapacitat física a través de les nostres entitats confederades.

QUÈ FAN AL SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL DE PREDIF-IB?

Al servei d’inserció laboral de PREDIF faciliten la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat física a través d’itineraris individuals i/o grupals per a la millora de les habilitats tècniques i les soft skills. Vinculen intermediant amb empreses col·laboradores oferint un seguiment individual de les persones candidates i assessorament a l’empresa per a les adaptacions necessàries al lloc de treball:

 • Itineraris individualitzats d´inserció.
 • Tallers grupals prelaborals.
 • Formació.
 • Intermediació laboral.
 • Ocupació amb suport.

PER QUÈ COL·LABORAR EN LA INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT?

 • Promoure polítiques de RH orientades a la diversitat i les competències.
 • Fomentar l’enriquiment del capital humà i la influència positiva en plantilles de treballadors.
 • Donar impuls a la Responsabilitat Social Corporativa i incrementar la competitivitat.
 • Tenir accés als candidats més idonis per a les ofertes de feina.

ÉS OBLIGATORI CONTRACTAR A PERSONES AMB DISCAPACITAT?

Segons la Llei General de la Discapacitat: SÍ és obligatori per a empreses de més de 50 empleats, almenys el 2% de la plantilla ha de tenir un certificat de discapacitat de mínim un 33%.

CONTACTES:

www.predif-ib.org

C/ Fratin 6 · 07006 Palma de Mallorca

971 770 309 · 687 500 630 · laboral@predif-ib.org


Comunicació amb finançament de:


El servicio de inserción laboral de PREDIF Illes Balears analiza el crecimiento del empleo de personas con discapacidad en Baleares

¿Seguirá Baleares liderando el crecimiento de contrataciones de personas con discapacidad también en 2023?

Según los datos del informe de la Fundación Randstad, en 2022 Baleares lideró el crecimiento de contrataciones de personas con discapacidad en España. Se firmaron un 33% más de contratos que en 2021, lo cual representa una cifra catorce veces superior a la media nacional, que fue de un 2.3%. Esta situación posicionó a Baleares como la comunidad autónoma líder en la contratación con discapacidad en España durante 2022.

Roberto Nello, responsable del servicio de inserción laboral de la plataforma PREDIF en Baleares, ha calificado estos datos como “muy positivos”. Destaca que se trata de un crecimiento al alza en comparación con los años previos a la pandemia, con una mejora del 7%. Aunque se espera ver cómo evoluciona la temporada 2023, estas cifras resaltan del trabajo realizado por entidades sociales como PREDIF en el ámbito de la inclusión social, en el cual también participan empresas y la administración pública.

Sin embargo, es importante mencionar algunos detalles relevantes en esta mejora. En primer lugar, el mayor motivo de este crecimiento se atribuye a la Reforma Laboral realizada hace año y medio, lo que implica un crecimiento de la empleabilidad que está asociado al mercado de trabajo ordinario y no tanto a una mejora específica en el ámbito de la discapacidad en sí. En segundo lugar, se destaca que el sector servicios es uno de los que más personas con discapacidad emplea y muchos de estos contratos indefinidos son fijos discontinuos. A nivel nacional, aproximadamente uno de cada cuatro contratos entra en esta categoría.

Al margen de estos aspectos a considerar, se enfatiza el avance en la normalización de la discapacidad y el acceso al empleo para aquellos que la tienen. Se reconoce que queda mucho trabajo por hacer, pero se percibe una mayor sensibilización en las empresas en comparación con hace una década, cuando existía más desconfianza hacia la contratación de personas con discapacidad.

PREDIF-IB ¿QUIÉNES SON?

Instituida en 1996 como entidad sin ánimo de lucro, PREDIF representa y realiza programas a favor de más de cien mil personas con discapacidad física en toda España. Promueven acciones en beneficio de todas las personas con discapacidad física a través de sus entidades confederadas.

¿QUÉ HACEN EN EL SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL DE PREDIF-IB?

En el servicio de inserción laboral de PREDIF facilitan la inserción socio-laboral de personas con discapacidad física a través de itinerarios individuales y/o grupales para la mejora de las habilidades técnicas y las soft skills. Vinculan intermediando con empresas colaboradoras ofreciendo un seguimiento individual de las personas candidatas y asesoramiento a la empresa para las adaptaciones necesarias al puesto de trabajo:

 • Itinerarios individualizados de inserción.
 • Talleres grupales pre-laborales.
 • Formación.
 • Intermediación laboral.
 • Empleo con apoyo.

¿POR QUÉ COLABORAR EN LA INSERCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

 • Promover políticas de RRHH orientadas a la diversidad y las competencias.
 • Fomentar el enriquecimiento del capital humano e influencia positiva en plantillas de trabajadores.
 • Dar impulso a la Responsabilidad Social Corporativa e incrementar la competitividad.
 • Tener acceso a los candidatos más idóneos para las ofertas de empleo.

 

¿ES OBLIGATORIO CONTRATAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Según la Ley General de la Discapacidad: SÍ, es obligatorio para empresas de más de 50 empleados, al menos el 2% de la plantilla debe tener un certificado de discapacidad de mínimo un 33%.

 

CONTACTOS:

www.predif-ib.org

C/ Fratin 6 · 07006 Palma de Mallorca

971 770 309 · 687 500 630 · laboral@predif-ib.org